Yhdistyksen säännöt » Feniks Русскоязычное Общество» Yhdistyksen säännöt

  Yhdistyksen säännöt

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on JYVÄSKYLÄN FENIKS ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • auttaa venäjänkielisten maahanmuuttajien integrointia suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimia heille tarpeellisen tiedon kokoajana ja välittäjänä;
  • edistää maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä;
  • edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

  Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • tiedottaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun kansainvälisyyteen ja maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa;
  • toimii yhdyssiteenä suomalaisten, maahanmuuttajien ja virkamiesten kesken;
  • järjestää ja tukee maahanmuuttajien kurssi-, leiri- ja harrastustoiminta;
  • järjestää voittoa tavoittelematta tutustumis-, teatterimatkoja ja vapaa-ajan viettoa järjestämällä retkiä, konsertteja, esityksiä yms.

  Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

  3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjan.

  Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

  4. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

  6. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  7. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus.
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen esityslista.
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • Valitaan tilintarkastaja ja varatilitarkastaja.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat saman tarkoitukseen.